Rockvallens SFF logga

Länkar

Nytt anläggningsbeslut med Östersunds Tingsrätts dom nedan


2016-03-25 -- 2016-05-11
Förberett ansökan, kartor, kompletterat ägarförteckningen med alla kända delägare, beskrivning av området, mm.

2016-05-13
Ansökan klar. Postad i dag till Lantmäteriet Östersund, postadress i Härnösand.

2016-05-18
LM har bekräftat mottagandet, ärende nr. Z16428. Pga hög arbetsbelastning har ärendet ännu inte fördelats på en handläggare.

2017-01-19
På fråga svarar LM: ”Tyvärr är sannolikheten för att detta ärende kan påbörjas i år mycket liten.”

2017-06-09
Vår förrättning dröjer. Däremot har handläggningen av Össjödalens SFF ärende påbörjats enligt vad vi fått del av,
Lantmäteriet "planerar att kalla ÖSFF styrelse för ett inledande möte efter semestrarna (källa Lantmätare Simon Ingelman-Sundberg) i mail till ÖSFF som vi fått för kännedom.

2017-10-11
Den förrättning årsmötet 2016 beslutade om har nu startat. Styrelsen har kontaktats av handläggande lantmätare och vissa frågor har besvarats. LM kommer nu att förbereda ett beslut. Därefter kommer alla berörda att kallas till ett möte som möjligen, om LM hinner med, kan bli sent i november i Bruksvallarna. Således inget klart besked om
datum för detta möte. Vi får behålla nuvarande andelstal med en skillnad, obebyggda tomter slipper sin andel, dvs. det blir 0.

2017-10-20
Handläggaren vid Lantmäteriet i Härnösand kontaktade via mail styrelsen med några detaljfrågor. Frågorna besvarades.

2018-03-05

Lantmäteriets kallelse som vi väntat på sedan i oktober anlände i dag med post. Även om du inte vill, eller kan komma, var vänlig att kvittera delgivningskvittot och återsänd det. Det finns inget i förslaget som går emot vad föreningen begärt och som vi redogjort för vid tidigare tillfällen. Som förslaget ser ut får vi ett bättre anläggningsbeslut som ger föreningen en möjlighet att själva fatta beslut om förändrade andelstal och föreningen får även, om delägarna så vill, ploga vägen vintertid. Mer om allt detta dels i kallelse till vårt årsmöte och på årsmötet.


2018-03-26
Lantmäterisammanträde, c:a 11 deltagare därav 3 ur styrelsen.

Efter lantmäterisammanträdet hölls den 28 mars ett styrelsemöte. Om detta berättade vi på årsstämman den 30 mars. Särskilt nämndes att styrelsen vid styrelsemötet beslutat att skicka ett brev (via mail) till lantmäteriet. Flera röster på stämman reagerade på att Lantmäteriet kan ändra i ett utskickat förslag, utan att höra efter vad de som inte deltog har för uppfattning! Brevet till lantmäteriet den 29 mars delades ut (10 x) på stämman. Brevet finns även här på hemsidan och har skickats som bilaga tillsammans med protokollet från årsstämman. per fastighet.


2018-08-13
Lantmäteriet har 2018-06-21 meddelat ett beslut som har sänts till alla berörda. Beslutet har överklagats och har därför ännu inte vunnit laga kraft. Det bedöms som osannolikt att ett lagakraft vunnet beslut finns i tid för den tänkta extrastämman den 6 oktober. Den tänkta stämman blir därför med all sannolikhet inställd eller uppskjuten. Styrelsen bevakar frågan och ett styrelsemöte är inplanerat till den 4 september.

2018-09-05
Registratorn vid Mark och miljödomstolen i Östersund har vid kontakt i går uppgett att det överklagade LM-beslutet, målnummer F 2037-18, ännu inte har avgjorts. Detta innebär att det omöjligen kan finnas ett laga kraft vunnet anläggningsbeslut i tid före den 6 oktober. Den kommande domen torde också i sig vara överklagningsbar.

Styrelsen har vid möte i går kväll därför beslutat att ställa in den extra stämman i oktober.

2019-02-11
Registratorn vid Mark och miljödomstolen i Östersund har vid kontakt uppgett att det överklagade LM-beslutet, målnummer F 2037-18, ännu inte har avgjorts. En part har beviljats utsträckt yttrandetid till och med den 18 februari.

2019-05-06
Mark och miljödomstolen i Östersund har med post till alla sakägare, distribuerat dom i mål F 2037-18. Domen, utom sakägarförteckningen
återfinns som pdf. fil här nedanför.

2019-05-28
Mark och miljödomstolen i Östersund har meddelat att dom i mål F 2037-18 vann laga kraft den 23 maj 2019. Meddelandet
återfinns som en pdf fil här nedanför.

Dokument mm

Dom sida 1
Dom F 2037-18
Dom sida 1
Laga kraft