§ 6.1 Framställning från styrelsen i bilaga till kallelsen till årsmöte ” Slitageavgift”

Förslag till skrivning i ärendet delades ut. Diskussion genomfördes.

Följande förslag godkändes av mötet.
” Fastighetsägare som endera exploaterar obebyggd tomt genom markarbeten för va, el och/eller annat markarbete eller på tomt nybygger, skall i god tid före arbetets igångsättande , anmäla detta till styrelsen för besiktning av vägen.


På samma sätt som i 1:a st. skall anmälan, i god tid före arbetets början, göras till styrelsen, om det på fastighet med befintlig byggnad, avses att göra större till - eller ombyggnad där det kan förväntas tung lastbilstrafik mer än en tung lastbil totalt eller trafik med bandgående grävare.


I båda fallen efter anmälan, skall fastighetsägaren, eller en representant för denne, tillsammans med en styrelserepresentant besikta vägen och dess skick före arbetets igångsättande. Därvid ska protokoll upprättas på plats genom styrelsens försorg, lämpligen med måttsatta skisser och foton om skador redan finnas. I vart fall ska minst en enkel skriftlig dokumentation göras som skrivs under på plats av båda parter och dateras.


Efter arbetets slutförande ska båda parterna, efter anmälan av fastighetsägaren eller efter påkallande av styrelsen, tillsammans besikta vägen och protokollering ske som i 3:e stycket.
Vid efterbesiktning konstaterade skador skall repareras genom fastighetsägarens försorg, eller på dennes bekostnad.
Om styrelsen finner att vägen skadats och fastighetsägaren underlåtit att anmäla enligt stycke 1 eller stycke 2 skall en schablonavgift om 10.000 Sek erläggas till samfälligheten”


§ 6.2 Framställning från styrelsen i bilaga till kallelsen till årsmöte

Lantmäteriet (LM) fastighetsregister och andelar i gemensamhetsanläggning”